วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

30 เมษายน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย” ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภคในปี 2522 ประชาชนในฐานะผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ให้ได้รับความเป็นธรรม ไม่ถูกหลอก หรือถูกชักจูงด้วยการโฆษณาเกินจริง
.

BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร