วันคุ้มครองโลก (Earth Day)

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) 🌍
.
ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี คือ วันที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงจุดกำเนิดของการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ในปี ค.ศ. 1970 เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนดำเนินการเพื่ออนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของเรา
.
BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร