วันดื่มนมโลก (World Milk Day)

วันดื่มนมโลก (World Milk Day) 🥛 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ และองค์กร ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม
.

BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร