วันผึ้งโลก (World Bee Day)

วันผึ้งโลก (World Bee Day) 🐝 เพื่อให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปเกิดการตระหนักและเห็นคุณค่า ความสำคัญ ประโยชน์ของผึ้ง ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของศาสตราจารย์ คร. อันตัน ฮัลซา ผู้บุกเบิกการเลี้ยงผึ้งสมัยใหม่ ให้เป็นที่แพร่หลาย และได้รับการยอมรับถึงความรู้ความสามารถในการเลี้ยงผึ้งสมัยใหม่รูปแบบการศึกษาและการค้นคว้าของท่าน เน้นการวิจัยในภาคสนาม และค้นคว้า รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งทั้งในสาธารณรัฐออสเตรีย และประเทศใกล้เคียง ผ่านการบันทึกเป็นตำราการเลี้ยงผึ้งสมัยใหม่เล่มแรกของโลก
.

BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร