วันผู้สูงอายุสากล (International Day of Older Persons)

องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุสากล” (International Day of Older Persons) โดยกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2534 วันผู้สูงอายุสากล ถือเป็นวันสำคัญของผู้สูงอายุทั่วโลก เพราะแต่ละประเทศจะจัดงานเฉลิมฉลองให้ผู้สูงอายุ เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ให้คนทั่วไปตระหนักว่า ชั่วชีวิตที่ผ่านมาผู้สูงอายุได้สร้างคุณประโยชน์ คุณงามความดีไว้มากมาย รวมทั้งสรรค์สร้างทุกๆ สิ่งมาให้กับสังคม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน