วันพืชมงคล

วันพืชมงคล 🌾🌾 คือ วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี และสืบต่อมาในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดขึ้นในราวเดือนหกของทุกปี หรือเดือนพฤษภาคม ทางสำนักพระราชวังจะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ที่กำหนดวันตามฤกษ์ยามที่เหมาะสมตาม “ปฏิทินหลวง” เพื่อเป็นสิริมงคลแด่พืชพันธุ์ธัญญาหาร บำรุงขวัญเกษตรกร และเพื่อเตือนว่าถึงเวลาเริ่มต้นการเพาะปลูกตามฤดูกาลแล้ว ในปี พ.ศ.2509 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลนี้เป็ “วันเกษตรกร” อีกด้วย
.

BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร