วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก 🌳💧☀️ สิ่งแวดล้อมหมายถึง ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ มีชีวิตและไม่มีชีวิตและมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฎจักรที่เกี่ยวข้องกันทุกระบบ โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและการดำเนินการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม
.

BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร