14 พฤษภาคม “วันอนุรักษ์ควายไทย”

14 พฤษภาคม 🐃 กำหนดให้เป็น “วันอนุรักษ์ควายไทย” เพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนไทยถึงความสำคัญของควายไทย และให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทย ให้อยู่คู่กับวิถีเกษตรกรรมไทยสืบไป
.

BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร