วันเต่าโลก (World Turtle Day)

วันเต่าโลก (World Turtle Day)
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเต่า รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์เต่า 🐢
.
เต่า เป็นสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มแรกที่มีวิวัฒนาการขึ้นมาอยู่บนบกอย่างแท้จริง แม้ว่าเต่าจะมีอายุยืนยาว แต่ในปัจจุบันเต่าบางชนิดใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากการถูกคุกคามโดยมนุษย์ เช่น เต่าตะนุ เต่ามะเฟือง
.
ภัยคุกคามที่ทำให้ประชากรเต่ามีจำนวนลดลง อาทิเช่น การสูญเสียพื้นที่อยู่อาศัยเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง การทิ้งขยะลงทะเล การทำประมงโดยการลากอวน และอัตราการรอดของลูกเต่าในธรรมชาติมีน้อยมาก จึงยิ่งทำให้ประชากรเต่าลดน้อยลงด้วย
.

BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร