วันปิดไฟเพื่อโลก (Earth Hour)

” วันปิดไฟเพื่อโลก (Earth Hour) ”
Earth Hour เป็นโครงการร่วมมือระดับนานาชาติ รณรงค์ให้ปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นให้คนหันมาตระหนักถึงปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนมากขึ้น ซึ่งหลังจากการปิดไฟเป็นเวลา 60 นาที จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงเท่ากับลดจำนวนรถยนต์ในถนนไปถึง 48,000 คัน หรือช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ
.
Earth Hour จะไม่ประสบความสำเร็จแค่ภายใน 1 ชั่วโมงเท่านั้น แต่เป็นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกของผู้คนในสังคมให้หันมาใส่ใจการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสิ่งที่สำคัญมากกว่าการปิดไฟ 1 ชั่วโมงคือการที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสื่งแวดล้อม
.
BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร