เทรนเทคโนโลยีที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรงงานของปี 2022

รวบรวมเทรนเทคโนโลยีที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรงงานของปี 2022

เทรนด์ที่ 1 Data Fabric
เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลบนโลกที่มีอยู่เป็นจำนวนมากและกระจัดกระจาย ให้มารวมเป็นผืนเดียวกัน ทำให้ข้อมูลพร้อมใช้งานได้ทุกที่ที่ต้องการ

เทรนด์ที่ 2 Cybersecurity Mesh
โครงข่ายความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่จะเข้ามาช่วยยกระดับในเรื่อง ของความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจไม่สามารถใช้การรักษาความปลอดภัยในรูปแบบเดิม ๆ ได้อีกต่อไป

เทรนด์ที่ 3 Privacy-Enhancing Computation
เทคโนโลยีที่ช่วยรักษาความปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เมื่ออยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่น่าเชื่อถือ

เทรนด์ที่ 4 Cloud-Native Platforms
แพลตฟอร์มบนเทคโนโลยีคลาวด์ เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันที่รองรับการประมวลผลบนคลาวด์ ที่ยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลที่มากขึ้นและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว

เทรนด์ที่ 5 Composable Applications
แอปพลิเคชันประกอบที่สามารถแยกส่วนและนำมาประกอบใหม่เป็นการสร้างองค์ประกอบทางเทคโนโลยีโดยอิงจากโมดูลของธุรกิจเป็นหลัก ทำให้แอปพลิเคชันต่าง ๆ

เทรนด์ที่ 6 Decision Intelligence
การตัดสินใจ เป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้องค์กรได้จึงจำเป็นต้องพึ่งแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจขององค์กร

เทรนด์ที่ 7 Hyperautomation
ระบบอัตโนมัติขั้นสูง โดยเป็นแนวทางที่มีระเบียบในการขับเคลื่อนธุรกิจแบบอัตโนมัติให้ได้มากที่สุด มีระบบระเบียบ เพื่อช่วยเร่งเครื่องให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น

เทรนด์ที่ 8 AI Engineering
กระบวนการพัฒนา Al จะยังทำให้ AI ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยที่ต่อจากนี้องค์กรต่าง ๆ จะพยายามนำ Al เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทำงานต่าง ๆ

เทรนด์ที่ 9 Distributed Enterprises
เพราะการทำงานต่อจากนี้จะไม่ได้จำกัดอยู่ในออพิศอีกต่อไปองค์กรที่เคยทำงานในออฟผศก็จะปรับตัวไปสู่องค์กรแบบกระจายจึงเป็นเทคโนโลยีที่เน้นดิจิทัลและการทำงานระยะไกลเป็นอันดับแรก

เทรนด์ที่ 10 Total Experience
ผสมผสานประสบการณ์จากคนหลาย ๆ กลุ่มเข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ นี่จึงเป็นกลยุทธ์ทางธุร่กิจที่รวมเอาประสบการณ์ของพนักงาน ประสบการณ์ลูกค้า แชร์

 

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร