มาตรวัดไทยในอดีต

📏ในสมัยก่อนที่ไม่มีอุปกรณ์วัด หรือหน่วยวัดต่างๆ แบบปัจจุบัน

เค้าวัดความยาวของสิ่งต่างๆ แบบไหนกัน

๒ คืบ เป็น ๑ ศอก

๑๒ นิ้ว เป็น ๑ คืบ

๘ เมล็ดข้าว เป็น ๑ นิ้ว

๘ ตัวเหา เป็น ๑ เมล็ดข้าว

๘ ไข่เหา เป็น ๑ ตัวเหา

๘ เส้นผม เป็น ๑ ไข่เหา

๘ ธุลี เป็น ๑ เส้นผม

๘ อณู เป็น ๑ ธุลี

๘ ปรมาณู เป็น ๑ อณู

โดยมาตรวัดเหล่านี้ ถอดแบบมาจากมาตราของอินเดียและเปลี่ยนมาใช้มาตราเมตริกแบบมาตราฐานในตอนต้นรัชสมัยรัชกาลที่ ๕

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร