เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำงานบนพื้นที่สูง

การทำงานบนพื้นที่ ที่มีความสูงนั้น
มีความอันตรายกว่าการทำงานในพื้นอื่นๆ เป็นอย่างมาก
ดังนั้น วิธีการทำงาน และอุปกรณ์ป้องกัน
จึงต้องมีความรัดกุมเป็นพิเศษนะครับ

กฎพื้นฐาน (ก่อนการทำงานบนที่สูง)
1. ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ได้รับมอบหมายและมีคุณสมบัติในการทำงานบนที่สูง
2. สวมใส่เครื่องแต่งกายให้รัดกุมและเรียบร้อย
3. เลือกจุดยืนที่แข็งแรง สามารถรองรับแรงกระแทกเมื่อเกิดการตกได้
4. สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะทำงานเสมอ ได้แก่ ถุงมือที่ปราศจากน้ำมัน
รองเท้านิรภัย เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว และสายช่วยชีวิต
5.เตรียมแผนการ และอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น Tripod และ Winch

ความปลอดภัย ในการทำงานบนที่สูง
1. การทำงานบนที่สูงเกิน 2 เมตร ต้องมีการป้องกันการตกหล่น และติดตั้งนั่งร้าน
2. การทำงานบนที่สูงเกิน 4 เมตร จะต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัย
หรือสายช่วยชีวิต ต้องมีตาข่ายนิรภัยรอง และมีราวกันตก
3. ช่องเปิดหรือปล่องต่างๆ ต้องมีฝาปิดหรือรั้วกั้น ความสูงไม่น้อยกว่า 90 ซม.
4. ทำงานบนที่ลาดชันเกิน 15 องศาต้องติดตั้งนั่งร้าน
5. อุปกรณ์ที่ใช้บนที่สูง ต้องมีการผูกยืดไม่ให้ตกลงมาด้านล่าง
6. การใช้บันได มุมบันไดต้องวางทำมุม 75 องศา
7. การใช้รถเครนต้องมีแผ่นเหล็กรองขาช้าง เพื่อป้องกันการวางไม่ได้ระนาบหรืออ่อนตัว
คนขับและผู้ห้สัญญาณต้องผ่านการอบรม และรถเครนต้องผ่าน
การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าใช้งานในเขตหวงห้าม

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร