อินเวอร์เตอร์ (Inverter) คืออะไร

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) หรือ (Variable Frequency Drive : VFD)

เป็นอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ ที่มีศักยภาพช่วยลดการใช้พลังงาน สามารถใช้งานควบคู่ได้กับมอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไป เช่น กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมระบบปั๊มน้ำ พัดลม และระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ โดยปัจจุบันแนวโน้มการใช้งานมีมากขึ้นทั้งในระบบอุตสาหกรรมและอาคาร

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร