ทำความรู้จัก เซนเซอร์ ในงานอุตสาหกรรม

เซนเซอร์ คือ อุปกรณ์ วงจร หรือ ระบบ ทำหน้าที่ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ หรือลักษณะของสิ่งต่างๆ

โดยรอบวัตถุเป้าหมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง รูปร่าง ความยาว ความสูง และการกระจัด แล้วนำข้อมูล (Big Data)

ที่ได้จากการตรวจวัดเข้าสู่กระบวนการแจกแจง และวิเคราะห์พฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วย

ในการทำนายและป้องกันเหตุการณ์ในอนาคต หากมีการใช้โปรแกรมช่วยในการตรวจสอบ

 

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร