เฟืองโซ่เหล็ก RS เบอร์ 120-มีดุมแถวคู่
Sprocket RS Steel RS120-TC